آتش سوزی پتروشیمی تا شعاع ۲۰۰ متری هوا را گرمتر کرده است

آتش سوزی پتروشیمی بیستون