آرسنال به مهاجمی مانند سوارس نیاز دارد

چرا نور نیاز به تاریکی دارد؟