آرسنال به مهاجمی مانند سوارس نیاز دارد

تفاوت اوزیل آرسنال و تیم ملی آلمان ( کیلیپ )