آرسنال به مهاجمی مانند سوارس نیاز دارد

کرمانشاه هنوز به همدلی نیاز دارد