آلمان 2 0 اوکراین مانشافت با پیروزی قاطع شروع کرد

پیروزی قاطع کریمی مقابل حریف ازبکستانی