آلمان 2 0 اوکراین مانشافت با پیروزی قاطع شروع کرد

تحصیل در اوکراین پزشکی (فیلم)