آموزش پیچاندن حوله بر موهای خیس

وقتی آب یک حوله خیس را در فضا می گیریم چه می شود ؟