آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

مقاومت انتی بیوتیکی؛ بررسی بر روی P. aeroginusa