آنتی بیوتیک موجب چاقی در کودکان می شود

برای هر عطسه ای باید آنتی بیوتیک خورد؟