آیا آمپول تیپروفوس برایزانودردمفیداست

آمپول-واکسن