آیا خبر مرگ اوین اسو مجری کانالهای کردی صحیح است

ارام شیدا در برنامه اوین اسو گولی اینستاگرام