آیا روغن خراطین پوست را خشک میکند

اگر این ویدیو را ببینید دیگر هیچ وقت پوست تخم مرغ را دور نمى ریزید! (فیلم)