اختیارات فرمانداران و استانداران برای رفع مشکلات باید افزایش یابد