اختیارات فرمانداران و استانداران برای رفع مشکلات باید افزایش یابد

دومین نشست استانداران سراسر کشور