اختیارات فرمانداران و استانداران برای رفع مشکلات باید افزایش یابد

تولید نفت افزایش می یابد