اداره استاندارد 200 بسته فرهنگی بین دانش آموزان مناطق مرزی گنبدکاووس توزیع کرد

معلم خشمگین دانش آموزان را به باد کتک گرفت