ارزانسرای نازی

مصاحبه با آقای قدمنان مدیریت فروشگاه ارزانسرای بعثت (فیلم)