ازار انسان

هر جا انسان باشد اثری از ازار هم وجود دارد