ازدواج طولانی عامل افزایش زنده ماندن بعد از سکته مغزی