از بخشش جان معلم بلوچ تا تقسیم نان توسط حاتم طایی سیستان

یکی از دلایل مسلمان شدن پسر حاتم طایی (فیلم)