اسامی اساتید دانشگاه پیامنور بهبهان

تودیع و معارفه رئیس دانشگاه بهبهان برگزار شد.