استارها در نقش مادر

ثریا قاسمی در نقش مادر جناب خان