استخدام بیمارستان عارفیان ارومیه

شیوه نوین حمل بیمار در بیمارستان شهید مطهری ارومیه! (فیلم)