استخدام دکتر در نوشهر

استخدام دکتر استرنج توسط جیمی کیمل!؟