استخدام وزارت نیرو در سال 93 تراز

تراز کردن سقف کاذب با استفاده از تراز لیزری PM-4M