استفن امل کشتی کج

اولین ویدئو از تمرینات تیم کشتی زنان ایران با حجاب کامل ( فیلم )