اسدی: میان افراد تبعیض قائل نمی‌شویم

آیا دین اسلام برای ارث زنان تبعیض قائل شده است ؟