اسدی: میان افراد تبعیض قائل نمی‌شویم

۱۰ تا از نژاد پرست ترین کشورهای جهان (فیلم)