اسدی: میان افراد تبعیض قائل نمی‌شویم

چه کسانی قائل به تبعیض نژادی هستند؟دروغگوئی انصاری