اسماعیل ایزددوست

موت اختیاری در کلام مرحوم حاج اسماعیل دولابی