اس ام اس فلسفی و عارفانه زیبا 1396

ماجرای مونتاژ عکسهای مستهجن و توضیحات آیت الله فلسفی