اشعار حلوا بل تلگرام

باقالی به جای پسته در حلوا شکری