اشک و تأسف سهم تیراندازی ایران از المپیک

قهرمانی بانوان ایران و کسب سهمیه المپیک برای تیراندازی