اشک و تأسف سهم تیراندازی ایران از المپیک

سهم ما از زمین درست همان اندازه ایست كه سهم توست (فیلم)