اظهارات تکان دهنده تهامی درباره استقلال اهواز مربی و بازیکن پول دادند تا وارد تیم شوند