افزایش حقوق سال 95 لشگری

مجلس مخالف افزایش حقوق مقامات ( کیلیپ )