افزایش حقوق سنواتی نیروهای مسلح

نیروهای مسلح ایرانی در مقابل نیروهای مسلح ترکیه 2017 (فیلم)