افزایش 11 درصدی طول شبکه های توزیع برق

کاهش ۲۰ درصدی واردات و ۱۴ درصدی صادرات