المپيك 2016 رزه كاروان ايران

خراسان جنوبی ؛ مهاجرت پرندگان سیبری به "سد رزه" درمیان