امجوخ ترکى

مدرسه زبان ترکی، موزیک: مورات بوز و ابرو گوندش (فیلم)