امسال 65 گل می زنیم خوردبین به یک شرط با طارمی آشتی می کنم

آقای دوربینی : فقط به یک شرط قرائتی را حلال می کنم (فیلم)