امسال 65 گل می زنیم خوردبین به یک شرط با طارمی آشتی می کنم

از چه حرف می زنیم وقتی از «نقد داستان» حرف می زنیم؟ (فیلم)