امضای هنری از اسم ریحانه

عربی کنکور - تحلیل الصرفی - اسم - تعداد و جنس اسم