امنه مدلینگ وبازیگرترکیه

الهام اریاکیا مجری ،شیرخوارگاه امنه (فیلم)