امنیت امروز کشور ناشی از عملکرد هوشمندانه نیروی قدس است رفاه طلبی محاسبه اشتباه؛ دلیل مواضع غلط برخی یانات

استاد رائفی پور-رفاه طلبی یا رفاه زدگی (فیلم)