اموزش ساخت ادمک ماکت والیبال

ساخت ماکت 17 متری برج خلیفه؛ بلندترین ماکت دنیا