امیری جوانمردی شجاعتی مثال زدنی دارد

شجاعت مثال زدنی این دختر کوبایی (فیلم)