انتقال هزار و 100 واحد صنفی به خارج از شهر تهران مشکلی برای انتقال اوراقچیان وجود ندارد