انشائ درباره صدای باران

اولین ترانه ترکی عزیزبک خواننده نیم وجبی وخواننده چک چک (فیلم)