انشایی باویژگی درختی که پادر هواست

نــهاد پادر فرات ،خواست لبی تَــر کند....