انشایی باویژگی درختی که پادر هواست

خانم هواست کجاست !!!!!!!!!