انشای 81 نهم برترین های نت

برترین پوئن های هفته نهم، بخش اول