انشا درباره ایران به صورت شعر

خطبه فدکیه به صورت شعر (فیلم)