انشا درباره طوفان

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا ( کیلیپ )