انشا درباره طوفان کشتی

دربرگرفتن کشتی توسط طوفان(نترسی)