انشا در مورد بصیرت

علما و خواص بی بصیرت خطرناک ترند از عامه مردم