ايا باران اسيدي درهرمزكان مي بارد

باران می بارد امشب...امید