ايا باران اسيدي درهرمزكان مي بارد

دکتر ميترا بابک، رفتارهاي غيراصولي و بازيهاي اسيدي در رابطه ( فیلم )