اپارات توهین علی ضیا به مظلومی

سوتی دادن خنده دار علی ضیا Sooti Dadan Ali Zia (فیلم)