اکثریت مجلس به دست اصلاح طلبان افتاد

پاسخ قاطع استاد عباسی به اصلاح طلبان (فیلم)