ایا در ساعت سازی وطلا فروشی ها از عدسی استفاده میکنند