ایا عموهای فیتیله دیگر به صحنه تلویزیون نمیایند

عموهای فیتیله:(فیتیله یک برنامه کودکانه است.)